Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας                                                Μιλώντας με μια φωνή

http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm

Η ΕΕ στον κόσμο
Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνειδητοποιώντας τη βαρύνουσα σημασία της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, από άποψη οικονομίας και εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τη δύναμή της...Συνέχεια

Ετήσια έκθεση 2011 για την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους κατά το 2010